+421 908 503 257

Založenie živnosti: Informácie pre budúcich živnostníkov

Založenie živnosti: Informácie pre budúcich živnostníkov

Intro

Živnosť je forma samostatnej podnikateľskej činnosti vykonávaná na základe živnostenského osvedčenia. Je to spôsob podnikania, kde fyzická osoba vykonáva činnosť s cieľom dosiahnuť zisk na vlastnú zodpovednosť a na vlastné riziko. Živnostenské podnikanie predovšetkým upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Všeobecné podmienky: Kto si môže/nemôže založiť živnosť

Ak chcete založiť živnosť ako fyzická osoba, musíte spĺňať nasledujúce podmienky:

 1. Vek minimálne 18 rokov,
 2. Spôsobilosť na právne úkony,
 3. Bezúhonnosť.

Podľa živnostenského zákona za bezúhonného nie je považovaný ten, kto bol odsúdený za určité trestné činy: spojené s podnikaním, hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku, pokiaľ jeho odsúdenie nebolo zahladené.

Prvé kroky pri založení živnosti

Predtým, než sa pustíte do zakladania živnosti, oboznámte sa s nasledujúcimi krokmi.

Výber predmetov podnikania

Určte si, v akej oblasti chcete podnikať a na základe toho si vyberte najviac vhodné predmety podnikania. Predmety podnikania podľa živnostenského zákona rozdeľujú na volné, remeselné a viazané.

Voľné živnosti

Voľné živnosti sú predmetmi podnikania, pre ktoré stačí splniť všeobecné podmienky: čistý register trestov, minimálny vek 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony. Takúto živnosť si môže založiť takmer každý bez potreby preukazovať svoju kvalifikačnú spôsobilosť živnostenskému úradu.

Príklady voľných živnosti:

 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

Remeselné a viazané živnosti

Tieto živnosti sú predmetmi podnikania, kde okrem všeobecných podmienok je potrebné splnenie odbornej spôsobilosti. Ak chcete pridať remeselnú alebo viazanú činnosť, je potrebné priložiť doklady potvrdzujúce vašu kvalifikáciu. Ak nespĺňate požiadavky odbornej spôsobilosti, môžete určiť zodpovedného zástupcu na jednotlive predmety podnikania, ktorý požadovanú odbornú spôsobilosť má.

Príklady remeselných živností:
 • Zámočníctvo
 • Manikúra
 • Mäsiarstvo
Príklady viazaných živností:
 • Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
 • Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
 • Zasielateľstvo

Určenie miesta podnikania

Môžete zaregistrovať svoju živnosť na adrese svojho trvalého pobytu alebo na inom mieste, kde máte doklad o oprávnení užívať danú nehnuteľnosť.

Upozornenie: Pri založení živnosti na adrese vášho trvalého pobytu táto adresa sa zverejní v živnostenskom registri. Taktiež, v tomto prípade, musíte mať pobyt na území Slovenskej republiky. Živnosť je možné zaregistrovať iba na adrese so súpisným číslom, prípadne aj ulicou a orientačným číslom. Preto osoby, ktoré majú na občianskom preukaze uvedené iba obec a PSČ, nemôžu si založiť živnosť na adrese trvalého pobytu. Alternatívou pre takých podnikateľov by bola naša služba virtuálneho sídla.

Ak vaše miesto podnikania nie je zhodné s adresou trvalého pobytu, je nevyhnutné preukázať oprávnenie k užívaniu nehnuteľnosti. Toto oprávnenie môžete preukázať nasledovnými dokumentami:

 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti: je potrebný súhlas od vlastníka, alebo v prípade spoluvlastníctva, od väčšiny podielových spoluvlastníkov založený na veľkosti ich podielov. Ak vlastníkom je fyzická osoba, jeho podpis musí byť úradné overený. Ak je vlastníkom právnická osoba, úradné overenie nie je nutné. Šablóna súhlasu vlastníka nehnuteľnosti od Úkon.sk.
 • Nájomná zmluva: zmluva musí obsahovať definíciu, v zmysle ktorej vlastník nehnuteľnosti súhlasí so zápisom do živnostenského, prípadne aj obchodného registra. Ak vlastníkom je fyzická osoba, jeho podpis musí byť úradné overený. Ak je vlastníkom právnická osoba, úradné overenie nie je nutné.
 • List vlastníctva: tato možnosť platí iba, ak vlastníte nehnuteľnosť.
 • Virtuálne sídlo od Úkon.sk: miestom podnikania môže byť tzv. virtuálne sídlo. Ide o službu vhodnú pre firmy a živnostníkov, ktorá zahŕňa súhlas vlastníka nehnuteľnosti a správu/evidenciu prichádzajúcej pošty v našom online systéme. Dostanete od nás súhlas vlastníka nehnuteľnosti a pristúp k online systému pre evidenciu prijatej pošty priamo v osobnom konte Úkon.sk. Táto možnosť je ideálna pre osoby, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku alebo nechcú svoje podnikanie registrovať na domácej adrese. Viac o našej službe virtuálneho sídla sa dozviete na stránke.

Porovnanie spôsobov založenia živnosti

Prehľadné porovnanie najpopulárnejších spôsobov založenia živnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke 👇

Všeobecný postup založenia živnosti

Nasledujúce kroky sú základom pre akýkoľvek spôsob založenia živnosti:
 1. Výber predmetov podnikania: Určte si, v akom odvetví chcete podnikať.
 2. Stanovenie adresy podnikania: Rozhodnite sa, kde bude zaregistrovaný váš podnik.
 3. Príprava potrebných dokumentov: Môže ísť o dodatočné doklady, najmä ak ohlasujete remeselnú či viazanú živnosť alebo ak vaša adresa podniku nie je totožná s adresou trvalého pobytu.

Postup založenia živnosti na Okresnom úrade

Sledujte tieto kroky:
 1. Vyplnenie formulára: Stiahnite a vyplňte dopredu formulár pre založenie živnosti. Vzor papierového formulára pre fyzické založenie živnosti na úrade stiahnite za odkazom.
 2. Návšteva Okresného úradu: Zamierte na odbor živnostenského podnikania podľa adresy vášho podniku. So sebou vezmite občiansky preukaz, dopredu vyplnenú žiadosť, prípadne iné dokumenty a finančné prostriedky pre úhradu správnych poplatkov 😉
 3. Úhrada správneho poplatku (ekolky): Platba 5€ za každú voľnú činnosť a 15€ za každú remeselnú alebo viazanú činnosť. Poplatky je možné uhradiť priamo na úrade.
 4. Podanie žiadosti: Po všetkých krokoch predložte svoju žiadosť o založenie živnosti pracovníkom Okresného úradu.
 5. Odpoveď od úradu: Do 3 pracovných dní po podaní žiadosti by vás mali kontaktovať pracovníci úradu a informovať vás o vydaní živnostenského osvedčenia. V tejto fáze by mal Váš podnik byť zverejnený v živnostenskom registre. Môžete si ho vyhľadať podľa vášho obchodného mena alebo IČO.
 6. Prevzatie osvedčenia: Znova navštívte Okresný úrad a prevezmite svoje živnostenské osvedčenie.

Založenie živnosti cez portál slovensko.sk

Predtým, než začnete s týmto postupom, uistite sa, že máte:

 • Čipový občiansky preukaz kompatibilný s portálom slovensko.sk.
 • Čítačku čipových kariet.
 • Elektronický kvalifikovaný podpis (napr. na USB) pre podpisovanie dokumentov.
 • Nainštalovaný softvér “eID klient” pre prístup k vlastnej schránke na portále slovensko.sk.
 • Nainštalovaný softvér na elektronické podpisovanie dokumentov (napr. D.Signer/XAdES.NET).
 • Počítač s prístupom na internet.

Postup, krok za krokom:

 1. Príprava hardvéru: Pripojte čítačku a vložte do nej občiansky preukaz. Pripojte USB kľuč s elektronickým podpisom do počítača.
 2. Prihlásenie: Prihláste sa do svojej osobnej schránky na portáli slovensko.sk
 3. Výber služby: Vyhľadajte si službu „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba“ a zadajte názov príslušného okresného úradu vo formáte „Okresný úrad [Názov Obce]". Vyhľadať potrebnú službu si viete za odkazom. Poznámka: Ak váš okresný úrad neposkytuje službu založenia živnosti, vyberte si najbližší okresný úrad, kde je táto služba dostupná.
 4. Vyplnenie formuláru, ktorý pozostáva zo 7 krokov:
  Krok 1: Zadajte svoje osobné údaje.
  Krok 2: Zadajte údaje o podniku.
  Krok 3: Špecifikujte miesto podnikania.
  • Krok 4: Pridajte doplnkové informácie o dokumentoch, ktoré budete nahrávať.
  • Krok 5: Vyberte predmety podnikania.
  • Krok 6: Uveďte údaje pre zdravotné poistenie a finančnú spravu.
  • Krok 7: Potvrďte vyhlásenie, že vaše podanie je korektné vyplnené.
 5. Podpis formuláru: Po vyplnení žiadosti stlačte tlačidlo „Podpísať“ umiestnené v dolnej časti. Tým sa spustí nainštalovaná aplikácia pre elektronický podpis. V tejto aplikácii potom podpíšte žiadosť pomocou vášho podpisového PIN kódu (QPIN).
 6. Prílohy: V prípade potreby priložte a elektronicky podpíšte prílohy.
 7. Odosielanie: Pre dokončenie kliknite na tlačidlo „Odoslať“.
 8. Úhrada správneho poplatku: Ak ste zvolili nejaké remeselné/viazané živnosti vám do 30 minút príde do osobnej schránky vygenerovaný príkaz na úhradu vo výške 7,5€ za každú takúto pridanú činnosť. Aby živnostenský úrad čim skôr začal spracovávať vašu žiadosť, odporúčame úhradu vykonať bankovou kartou online.
 9. Získanie osvedčenia: Do 3 pracovných dní po podaní žiadosti Odbor živnostenského podnikania príslušného Okresného úradu by mal vydať Vám živnostenské osvedčenie vo formáte ASICE. V tejto fáze by mal Váš podnik byť zverejnený v živnostenskom registre. Môžete si ho vyhľadať podľa vášho obchodného mena alebo IČO.

Založenie cez portál Úkon.sk

Založenie živnosti cez portál Úkon.sk je jednoduché a pohodlné. Výhodou je, že nemusíte navštevovať úrad a nepotrebujete nato zázračný hardvér a doplnkový softvér. Stačí keď máte počítač alebo mobil s internetovým pripojením. Postup je nasledovný:
 1. Objednávka služby v 3 krokoch: Vyplnenie objednávkového formulára vám trvá približne 5 minút. Začnite definovaním svojej objednávky, následne zadajte svoje osobné údaje a nakoniec online podpíšte žiadosť o založenie živnosti pre potreby živnostenského úradu.
 2. Informácia o registrácii: Hneď ako váš podnik bude zverejnený v živnostenskom registre pošleme vám o tom informačný mail. Môžete ho vyhľadať podľa vášho obchodného mena alebo IČO.
 3. Získanie osvedčenia: Najneskôr do 4 pracovných dní odo dňa objednávky vám pošleme mailom živnostenské osvedčenie v elektronickej forme (ASICE a PDF). Pokiaľ ste v objednávke vybrali papierovú verziu osvedčenia, originál vám zašleme poštou za zvolenú adresu.

V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžeme. Viac o nasej službe Založenia živnosti sa dozviete na stránke: Založenie živnosti online.

Práva a povinnosti živnostníka po založení živnosti

Označenie miesta podnikania

Predtým ako začnete s prevádzkovou živnosti, mate podľa zákona povinnosť označiť svoje miesto podnikaní obchodným menom podľa záznamu v živnostenskom registri. Stačí, keď označíte svoju poštovú schránku na adrese podniku. Ak si u nás objednáte službu virtuálneho sídla, zabezpečíme to za vás. 😃

Registrácia u správcu dane a pridelenie DIČ

Od 01.01.2023 finančná správa na základe legislatívnej úpravy zaviedla nový registračný proces — registráciu z úradnej moci.

Vďaka automatickej registrácii nemusíte osobne žiadať o pridelenie DIČ. Okresný úrad to za vás vybaví automaticky podľa adresy vášho podnikania. Je však dôležité vedieť, že pridelenie DIČ môže trochu trvať. Pridelenie DIČ môžete monitorovať na portáli finančnej správy. Pre overenie pridelenia DIČ zadajte svoje Obchodné meno alebo IČO a stlačte “Vyhľadať”.

Môžete podnikať a vystavovať faktúry za svoje služby aj bez prideleného DIČ. Však po jeho pridelení nezabudnite tento údaj doplniť do všetkých svojich faktúr.

Prihlásenie na zdravotnú a sociálnu poisťovni

Po založení živnosti sa nemusíte osobne prihlasovať ani v zdravotnej, ani v sociálnej poisťovni. Informáciu o začiatku vašej podnikateľskej činnosti poisťovniam automaticky oznamuje príslušný živnostenský úrad.

Účtovníctvo a fakturácia

Správne vedenie účtovníctva a fakturácie je kľúčové pre každého živnostníka. Máte na výber z viacerých možností – outsourcingové služby účtovníckej firmy, spolupráca s účtovníkom alebo samostatné vedenie účtovníctva. Ak sa neviete rozhodnúť, obráťte sa na našu webový portál a my vám pomôžeme vybrať správne účtovnícke riešenie na dotaz.

Fakturácia

Faktúra je doklad, ktorý potvrdzuje predaj tovaru či poskytnutie služby medzi predávajúcim a kupujúcim. Je to nevyhnutný dokument, ktorý slúži ako základ pre účtovanie obchodnej transakcie a potvrdzuje právne vzťahy medzi oboma stranami.

Kľúčové údaje, ktoré by mala obsahovať faktúra:

 • Poradové číslo faktúry, dátum vystavenia, dátum dodania tovaru/služby, dátum splatnosti faktúry a spôsob úhrady.
 • Identifikácia predávajúceho: meno, adresa, IČO, DIČ.
 • Informácie o kupujúcom: meno, adresa, prípadne aj IČO, DIČ a IČ DPH.
 • Popis dodaného tovaru/služby, jeho množstvo a jednotková cena.
 • Informácie o DPH: sadzba, suma DPH a IČ DPH (ak je živnostník platiteľom DPH).
 • Upozornenie, že predávajúci nie je platcom DPH (ak nie je platcom).
 • Celková suma k úhrade.
 • Prípadne aj bankové údaje predávajúceho a kupujúceho.
 • Podpis a pečiatka predávajúceho.

Získavanie živnostenského osvedčenia

Vo väčšine prípadov postačuje online verzia živnostenského osvedčenia z verejného živnostenského registra. Avšak existujú situácie, kedy je požadovaný papierový originál. Napríklad pri komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi alebo bankami.

Ak si živnosť zakladáte priamo na okresnom úrade, obdržíte osvedčenie v tradičnej papierovej forme. Pri online zakladaní živnosti však úrad poskytuje osvedčenie výlučne v elektronickej forme.

Čiže, ak si živnosť založíte online cez portály Úkon.sk alebo Slovensko.sk, obdržíte osvedčenie v digitálnom formáte ASICE. Cez Úkon.sk tiež si viete doobjednať vyhotovenie a doručenie papierového živnostenského osvedčenia za poplatok 10 EUR.

Vzdelávacia informácia

ASICE (Advanced Electronic Signature with Qualified Certificate) je formát elektronického podpisu, ktorý zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti a právnej významnosti. ASICE spĺňa európske normy a požiadavky a často sa používa na výmenu elektronických dokumentov, vrátane dôležitých právnych dokumentov a licencií.

Ako si vyhotoviť živnostenské osvedčenie v papierovej podobe?

Máte dve možnosti, ako získať papierovú verziu živnostenského osvedčenia:
 1. Slovenská pošta: Na akúkoľvek pobočku slovenskej pošty si prineste živnostenské osvedčenie uložené vo formáte ASICE na USB kľúči. V pobočke požiadajte o zaručenú konverziu z elektronickej podoby na papierovú. Služba je spoplatnená sumou cca 2,00 €.
 2. Okresný úrad: Na oddelení živnostenského podnikania Okresného úradu si môžete požiadať o výpis zo živnostenského registra. Tento výpis je alternatívou živnostenského osvedčenia a stojí na okresnom úrade 3,50 €.

Podnikateľský bankový účet

Živnostník podľa zákona nemá povinnosť si zakladať podnikateľský bankový účet. Je to na rozhodnutí živnostníka či nechá posielať prijem zo svojho podnikania na svoj súkromný účet alebo si založí zvlásť podnikateľský účet.

Aj keď môžete prijímať platby za služby na svoj súkromný účet, oddelený podnikateľský účet vám zjednodušuje prehľad o finančných tokoch a usnadňuje účtovníctvo.

Pečiatka živnostníka

Pečiatka pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie je zákonmi stanovená ako povinnosť. Však, v niektorých prípadoch môže pridať reprezentatívnosť podniku.

Dane a odvody

Daňové priznanie a daň z príjmu: Živnostník s ročným príjmom nad 2 289,63 € má povinnosť podať ročné daňové priznanie a uhradiť daň z príjmu vo výške 15% (tato sadzba platí, ak celkový príjem živnostníka neprekročil 49 790 €). Daňové priznanie je potrebné podať do konca marca nasledujúceho roku a vzťahuje sa na predchádzajúce daňové obdobie (predchádzajúci rok).

Zdravotné poistenie: Živnostníci sú povinní mesačne odvádzať preddavky na zdravotné poistenie. V roku 2023 je minimálna výska stanovená na 84,77 €.

Sociálne poistenie: Od druhého roka podnikania sú živnostníci povinní odvádzať mesačné preddavky do Sociálnej poisťovne, pokiaľ ich ročný príjem prekročil určitú sumu. Pre rok 2023, ak príjem živnostníka za rok 2022 presiahol 7 266,00 €, je povinná minimálna mesačná platba stanovená na 200,72 €. Koncovú výšku platby určuje Sociálna poisťovňa na základe príjmov podnikateľa za predchádzajúce daňové obdobie (predchádzajúci rok).

Ďalšie povinnosti

V závislosti od charakteru vašeho podnikania môžu na vás plynúť aj ďalšie povinnosti. Napríklad, ak budete prijímať hotovostné platby, musíte si zabezpečiť eKasu. Rôzne odvetvia, ako sú gastronómia, kozmetika a pod., môžu prinášať ďalšie špecifické povinnosti.

Doplnkové informácie na záver

Možnosť založenia živnosti pre odsúdené osoby

Aj odsúdená osoba má možnosť založiť si živnosť, ale len v prípade, ak došlo k zahladeniu jej odsúdenia a následnému vymazaniu záznamu z registra trestov. Zahladenie odsúdenia a jeho výmaz z registra trestov závisí na druhu trestu a jeho dĺžky. Výmaz z registra trestov môže nastať buď automaticky, alebo až po podaní žiadosti o výmaz z registra trestov.

Podľa ods. 1 § 92 trestného zákona má súd možnosť zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu riadny život nepretržite po dobu najmenej:
 • 10 rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci 5 rokov,
 • 5 rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci 1 rok,
 • 3 roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci 1 rok.

Doba potrebná pre zahladenie odsúdenia začína plynúť po vykonaní trestu. Je potrebné upozorniť, že pre trest odňatia slobody zahladenie odsúdenia nie je povinnosťou súdu, ale len možnosťou.

Definícia niektorých pojmov, využitých v článku

 • Predmet podnikania (tiež: činnosť, voľná/viazaná/remeselná živnosť) — označuje konkrétnu činnosť alebo skupinu činností, ktoré podnikateľ vykonáva s cieľom dosiahnuť zisk. Živnosti podľa živnostenského zákonníka sa delia v závislosti od odbornosti na: voľné, viazané a remeselné.
 • Adresa podniku (tiež: miesto podnikania, sídlo) — Je to miesto, kde je podnik oficiálne registrovaný a kde má svoje hlavné administratívne a riadiace činnosti.
 • SZČO (tiež: živnostník) — samostatne zárobkovo činná osoba. Označuje osobu, ktorá podniká na vlastnú zodpovednosť a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.
 • IČO (tiež: Business/biznis ID) — identifikačné číslo organizácie. Je to jedinečné číslo pridelené každému podniku pri jeho registrácii v obchodnom alebo inom verejnom registri.
 • DIČ — daňové identifikačné číslo. Určuje sa finančnou správou pre daňové subjekty.
 • Daňové priznanie — dokument, v ktorom fyzická alebo právnická osoba deklaruje svoje príjmy, výdavky a ďalšie informácie relevantné pre výpočet dane, ktorú je povinná zaplatiť štátu.
 • Živnostenský register (tiež: ŽRSR) — je to verejný zoznam, v ktorom sú registrované všetky zaregistrované podniky na území Slovenskej republike. Obsahuje informácie o podnikoch a podnikateľoch, o predmetoch podnikania a ďalšie relevantné údaje.
 • Živnostenské osvedčenie — je to oficiálny dokument, ktorý potvrdzuje, že osoba má oprávnenie vykonávať určitú podnikateľskú činnosť. Vydáva sa po splnení všetkých potrebných náležitostí a požiadaviek pre konkrétnu živnosť.

Outro

Ďakujeme, že ste venovali čas prečítaniu nášho článku o zakladaní živnosti. Veríme, že ste našli všetky potrebné informácie a že Vám budú v podnikaní užitočné. Ak sa rozhodnete vstúpiť do sveta podnikania, želáme Vám veľa úspechov a stabilné podnikateľské kroky 💚

Budeme radi, keď sa rozhodnete využiť naše služby. Chcete vedieť viac o podnikaní na Slovensku? Pozrite sa na naše ďalšie články, kde delíme ďalšie hodnotné rady a informácie.

S úctou,
Tím Úkon.sk 🐾😸