+421 905 254 027

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Úkon.sk s.r.o.

Informácia opisuje akým spôsobom prevádzkovateľ Úkon.sk s.r.o., s so sídlom Drieňová 16940/1J, 821 01 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 161073/B (ďalej len ako “prevádzkovateľ”) (ďalej len ako “prevádzkovateľ”) spracúva osobné údaje. Ak Vám je z tejto Informácie niečo nejasné alebo nezrozumiteľné, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť vysvetlíme. Osobné údaje spracúvame v súlade s požiadavkami GDPR, Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok I. Základné pojmy

Osobný údaj — akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa a pod.

GDPR — Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Dotknutá osoba — fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Spracúvanie osobných údajov — činnosť alebo spracovateľské operácie, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ — fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov — vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Oprávnený záujem — záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak neprevažuje nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby.

Príjemca — fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú.

Článok II. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľ: Úkon.sk s.r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným („s.r.o.“)

Sídlo: Drieňová 16940/1J, 821 01 Bratislava

E-mail: info@ukon.sk

Telefónne číslo: +421 905 254 027

Účely a právne základy spracúvania

Účtovníctvo: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonnej povinnosti; čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy.

Personalistika a mzdy: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonnej povinnosti; čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy.

Dochádzka: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy.

GDPR agenda: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonnej povinnosti.

Dodávateľské a odberateľské zmluvy: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy; čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem.

Kontaktný formulár: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Email — Newsletter: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby.

SMS — Newsletter: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby.

Kamerový systém: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem.

Webová stránka (Cookies): čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby.

Firemný profil na sociálnej sieti Facebook: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem.

Firemný profil na sociálnej sieti LinkedIn: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem.

Iné firemné profily na sociálnych sieťach: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany

Dodávateľské/Odberateľské zmluvy — oprávnený záujem prevádzkovateľa na plnení zmluvných povinností.

Firemný profil na sociálnej sieti Facebook — oprávnený záujem prevádzkovateľa prezentovať poskytované služby na svojom firemnom profile.

Firemný profil na sociálnej sieti LinkedIn — oprávnený záujem prevádzkovateľa prezentovať poskytované služby na svojom firemnom profile.

Kamerový systém — bezpečnosť a ochrana majetku prevádzkovateľa.

Kontaktný formulár — oprávnený záujem prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje, ktoré mu dobrovoľne poskytnú dotknuté osoby v záujme nadviazania vzájomnej komunikácie.

Príjemcovia

Príjemca je každá osoba, ktorej prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva sa v závislosti od jednotlivých účelov spracúvania sprístupňujú nasledovným príjemcom:

 • osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe priameho poverenia prevádzkovateľa (osoby pracujúce na základe dohôd mimo pracovného pomeru, a pod.);
 • sprostredkovatelia (poskytovateľ webhostingu, poskýtovateľ virtuálného privatného serveru, cloudové úložisko súborov, emailový klient, účtovná spoločnosť, platobná brána spoločnosti Trust Pay, a. s.);
 • štátne orgány (daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad na ochranu osobných údajov, súdy, orgány činné v trestnom konaní, priestupkové orgány, okresné a obecné úrady a pod.);
 • zdravotné poisťovne, exekútor, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, zástupcovia zamestnancov;
 • príjemcom môže byť aj iný oprávnený subjekt.

Prenos do tretej krajiny a medzinárodnej organizácii

Prevádzkovateľ v zásade nevykonáva prenos osobných údajov do krajiny mimo územia EÚ (EHS) s výnimkou prenosu údajov, ktorý prebieha v prípade, ak dotknutá osoba navštevuje/používa firemný profil prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook, Instagram, LinkedIn, pracovný profil Google, pracovné konto Microsoft. V tomto prípade dochádza k prenosu osobných údajov do Spojených štátov amerických a záruky ochrany osobných údajov sú poskytnuté štandardnými zmluvnými doložkami. Viac informácii je možné získať na stránkach s oznámeniami o ochrane súkromia spoločností: Facebook, LinkedIn, Instagram, Google, Microsoft.

Dojsť k prenosu údajov do tretej krajiny taktiež môže v prípade využitia chatovej aplikácie tawk.to na stránke ukon.sk, v prípade ak použivateľ webovej stránky vyplní kontaktné informácie – meno a e-mailová adresa do kontaktného formuláru modulu tawk.to. Viac informácii je možné získať na stránke s oznámením o ochrane súkromia: Tawk.to.

Údaje sa prenášajú na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a v spojení s článkom 49 ods. 1 písm. a GDPR. Boli ste informovaní pred udelením vášho súhlasu, že USA nemajú úroveň ochrany údajov, ktorá by zodpovedala štandardom EÚ. Doba uchovávania údajov je premenná a končí, keď už neplatí účel spracovania.

Doba uchovávania

Osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu uchovávame najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Doby uchovávania/lehoty na vymazanie alebo kritéria na ich určenie sú zdokumentované v záznamoch o spracovateľských činnostiach, ktoré Vám poskytneme na základe vašej žiadosti.

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú tieto práva:

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov. S ohľadom na účel spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní osobné údaje dotknutej osoby vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože ako prevádzkovateľ môžeme byť viazaní zákonnou povinnosťou alebo môžeme osobné údaje spracúvať na základe oprávneného záujmu. Ak náš oprávnený záujem (alebo oprávnený záujem tretej strany) prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, sme oprávnení osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • dotknutá osoba poprela presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie osobných údajov je protiprávne, ale dotknutá osoba odmieta výmaz týchto údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť údajov

Ak dotknutá osoba požiada, aby sme jej osobné údaje preniesli inému prevádzkovateľovi, odovzdávame osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, určenému subjektu.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu. Dotknutá osoba môže kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov u prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Spracúvanie založené na súhlase (právo odvolať súhlas)

V prípade, ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 1 písm. a) GDPR, dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takéto odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať návrh, podnet, sťažnosť dozornému orgánu

Dotknuté osoby sa môžu kedykoľvek obrátiť s návrhom, podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421/2/3231 3220, webová stránka: www.uoou.sk.

Lehota na odpoveď

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu budeme dotknutú osobu informovať.

Kontaktný bod

Jednotlivé práva môžu dotknuté osoby uplatniť u prevádzkovateľa, a to e-mailom na adresu: info@ukon.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu: Úkon.sk s.r.o., s so sídlom Drieňová 16940/1J, 821 01 Bratislava.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Poskytovanie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, a teda poskytovanie údajov nám ako prevádzkovateľovi, keďže sme súkromnoprávny subjekt, nie je zákonnou požiadavkou. V prípade, ak máte záujem s nami uzatvoriť zmluvu, poskytnutie osobných údajov môže byť nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade je poskytovanie zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, poskytuje ich dobrovoľne. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov nemá na dotknutú osobu negatívne následky.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Prevádzkovateľ nepoužíva tzv. automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Spracúvanie na ďalší účel

Pri spracúvaní rešpektujeme zásadu obmedzenia účelu spracúvania, t. z., že údaje spracúvame len na základe konkrétne určeného, výslovne uvedeného a legitímneho účelu s výnimkou prípadu, ak pôjde o spracúvanie na zlučiteľný účel. Spracúvanie na iný účel je možné tiež založiť na súhlase dotknutej osoby, práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky. Na zistenie toho, či iný účel je zlučiteľný s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, pred začatím spracúvania vykonáme tzv. test zlučiteľnosti, v rámci ktorého zohľadníme:

 • akékoľvek prepojenie medzi účelmi, na ktoré sa osobné údaje získali, a účelmi zamýšľaného ďalšieho spracúvania;
 • okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä týkajúce sa vzťahu medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľom;
 • povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa článku 9 GDPR alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10 GDPR;
 • možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania pre dotknuté osoby;
 • existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

Spracovanie osobných údajov pri vyjadrení záujmu o otvorenie bankového účtu

V prípade, ak klient alebo používateľ webovej služby prejaví záujem o otvorenie bankového účtu v Tatra banka, a.s., poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných pre účely tohto procesu. K osobným údajom, ktoré sú predmetom spracovania, patria najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa bydliska a e-mailová adresa. Pre bližšie informácie o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov v tejto súvislosti odkazujeme na obchodné podmienky Tatra banky, a.s., dostupné na webovom odkaze: https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/obchodne-podmienky/.

Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov

 • Charta základných práv Európskej únie (článok 8)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 , týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (konsolidované znenie)
 • Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 158/2018 Z. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

Zmeny pravidiel spracúvania osobných údajov

Znenie týchto pravidiel spracúvania osobných údajov sme oprávnení zmeniť, najmä v prípade potreby zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spracúvania osobných údajov, ktoré by boli spôsobilé ovplyvniť práva dotknutých osôb, vhodným spôsobom ich na to s dostatočným predstihom upozorníme.

Tento dokument je pravidelne aktualizovaný.

Posledná aktualizácia: 01.06.2024