+421 905 254 027
Výsledovka
Výsledovka
Príjem:
0,00
Výdavky:
0,00
Odvody za zdravotné poistenie:
0,00
Odvody za sociálne poistenie:
0,00
Čistý príjem:
0,00

Nedoplatky

Zdravotné poistenie:
0,00
Sociálne poistenie:
0,00
Daň z príjmu k úhrade:
0,00

Preddavky pre rok 2025

Zdravotné poistenie:
0,00
Sociálne poistenie:
0,00

Kalkulačka živnostníka

Dane a odvody SZČO

Príjmy a výdavkyPríjmy a výdavky
Správa o dani a odvodochSpráva o dani a odvodoch
Čistý príjem
V roku 2024 váš oficiálny čistý príjem po úhrade všetkých odvodov a daní je 0,00 €. Tento údaj bude napríklad využitý bankami pri posudzovaní vašej žiadosti o schválenie hypotéky.
Celkom vaša podnikateľská činnosť vám priniesla 0,00 €.
Daň z príjmu
Máte nulovú daň z príjmu. Podľa všetkého nebudete musieť platiť daň z príjmu.
Zdravotne poistenie
Nemáte žiadne nedoplatky za zdravotné poistenie. Od 01/2025 budete platiť preddavky vo výške: 0,00 € mesačne.
Sociálne poistenie
Nemáte žiadne nedoplatky za sociálne poistenie.

Výsledovka

Príjem:
0,00
Výdavky:
0,00
Odvody za zdravotné poistenie:
0,00
Odvody za sociálne poistenie:
0,00
Čistý príjem:
0,00

Nedoplatky

Zdravotné poistenie:
0,00
Sociálne poistenie:
0,00
Daň z príjmu k úhrade:
0,00

Preddavky pre rok 2024

Zdravotné poistenie:
0,00
Sociálne poistenie:
0,00

Dane živnostníka

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby je živnostník povinný podať za zdaňovacie obdobie 2024, ak jeho príjmy v roku 2024 presiahli sumu 2 461,41 €. Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania za rok 2024 je 31. 03. 2025. Túto lehotu je možné predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace.

Daň z príjmov platí živnostník zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti základu dane, pričom základ dane vypočítame ako rozdiel zdaniteľných príjmov a výdavkov, ktoré môžu byť preukázateľné alebo paušálne (60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne 20 tisíc eur).

Nezdaniteľná časť

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je odvodená zo sumy životného minima. Od roku 2020 ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka počíta ako 21-násobok sumy platného životného minima. Nezdaniteľná časť základu dane má v roku 2024 výšku 5 646,48 €.

Paušálne výdavky

Živnostníci (SZČO) majú možnosť vo svojom daňovom priznaní voliť medzi dvoma spôsobmi zúčtovania výdavkov. Prvým spôsobom je započítanie skutočných daňových výdavkov, ktoré v priebehu roku súviseli s ich podnikaním. Druhým možným spôsobom je využitie paušálnych výdavkov, ktoré sú určené percentuálnym podielom z príjmov. Tento druhý spôsob umožňuje podnikateľovi odpočítať si určený percentuálny podiel od svojich zdaniteľných príjmov, a to až do výšky 60 %. Je potrebné však mať na pamäti, že paušálne výdavky sú obmedzené maximálnou sumou 20 000 € ročne, spolu s uhradenými odvodmi. Táto možnosť je populárna aj preto, že pri použití paušálnych výdavkov nie je potrebné predkladať konkrétne doklady ani ich obhajovať v prípade daňovej kontroly.

Sadzba dane pre rok 2024 je určená nasledovne:

  • 15 %, ak ročný príjem neprevyšuje 49 790 €,
  • 19 %, ak základ dane neprevyšuje 41 445,46 €,
  • 25 %, ak základ dane prevyšuje uvedenú sumu.

Odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne prislúcha podnikateľovi až od druhého roku podnikania, konkrétne od 1. júla, ak v predchádzajúcom roku dosiahol príjmy vyššie ako 8 580 €. Sociálne odvody sa platia vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu. V roku 2024 je výška preddavku v hodnote minimálne 216,13 €/mes.

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne prislúcha podnikateľovi už prvým dňom vykonávania živnosti. Odvody na zdravotné poistenie sa platia vo výške 14 % z vymeriavacieho základu. V roku 2024 je výška preddavkov v hodnote minimálne 97,80 €/mes.


Podrobnejšie informácie o platení daní a odvodov živnostníka sa dočítate v našom článku: Dane a odvody — Poplatky spojené s vedením živnosti